Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH/DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Title: TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH/DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUAuthors: Trương, Quang HọcIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11533

BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN TRỊ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CAN THIỆP CHÍNH SÁCH

Title: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN TRỊ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CAN THIỆP CHÍNH SÁCHAuthors: Đoàn, Minh HuấnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11534