Đá magma và biến chất ở biển và đại dương

Title: Đá magma và biến chất ở biển và đại dương
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Đá magma;Đá biến chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đá magma và biến chất ở biển và đại dương có tính đặc thù khác với đá magma và biến chất trên đại lục. Đá magma là thành phần chủ yếu của vỏ đại dương có bề dày trung bình khoảng 7 km, bao gồm cả đá xâm nhập và phun trào. Thành phần thạch học và thành phần hóa học có sự thay đổi từ trung tâm sống núi giữa đại dương đến hai bên rìa lục địa. Ở sống núi giữa đại dương và lòng chảo đại dương chủ yếu là tổ hợp ophiolit, gabbro-basalt đến hai phía rìa lục địa là diorit-andesit và cuối cùng nhóm đá granit-ryolit. Đá biến chất ở biển và đại dương chủ yếu là các đá biến chất nhiệt dịch như palagonit, smectit và carbonat. Các đá biến chất áp suất thấp như đá phiến lục, biến chất áp suất trung bình như đá phiến amphibolit và biến chất áp suất cao - đới hút chìm như đá phiến glaucophan màu xanh. Cuối cùng là đá phiến mylonit phân bố dọc các đứt gãy chuyển dạng, đới sống núi giữa đại dương và đới hút chìm. Ở Biển Đông Việt Nam, các đá magma lộ ra trên đáy biển chủ yếu là basalt liên quan đến tách giãn đáy biển Đông. Trong các thành tạo trầm tích Kainozoi gặp nhiều basalt xen kẽ và các thể basalt phun trào trẻ xuyên cắt có tuổi từ Oligocen đến Đệ Tứ. Ở móng của các trầm tích Kainozoi gặp các thành tạo magma và biến chất đa nguồn có tuổi khác nhau từ Proterozoi đến Creta.
Description: tr.483-487.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19154

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020